Samma tillförlitliga företag som tidigare – bara nytt namn

Samma tillförlitliga företag som tidigare – bara nytt namn

Nu byter alla bolag i Mared Group namn för att ge en tydligare bild av vilka bolag som ingår i vår koncern. Så vi är samma tillförlitliga företag som innan – bara nya namn men lättare för dig att se hela vårt utbud av produkter och tjänster!

Mared Group är en familjeägd koncern med bas i Huskvarna men har även en enhet i Tidaholm. Resan startade på 60-talet och idag är vi fem bolag med verksamhet inom träbearbetning, återvinning/bioenergi, automation, komponentförsäljning till industrin samt lösningar inom dörrautomatik.

Vi har en omsättning på ca 180 MSEK och ett 50-tal anställda.

Vi lever efter våra värderingar som är: Jämlikt, Hållbart, Engagerat, Ärligt och Professionellt.

Välkommen att kontakta oss! Du hittar våra kontaktuppgifter här.

I koncernen ingår följande bolag:

 • Mared Automation AB – tidigare Elf Automation – erbjuder kundunika automationslösningar till industrin
 • Mared Components AB – tidigare Mekankomponenter/MEKOM – erbjuder komponenter till tillverkningsindustrin, så som fästelement, maskinskydd, maskinbelysning, termostater, ventiler, från främst europeiska tillverkare.
 • Mared EntryTech AB – tidigare Avancerad Entréteknik – erbjuder dörrautomatik och vägreglering till alla typer av fastigheter
 • Mared IndustryTech AB – tidigare Mared Industrial Engineering – erbjuder utrustning, automationslösningar och anläggningar inom träbearbetning och förpackning
 • Mared SustainTech AB – tidigare Ingenjörsfirman J Mared – erbjuder automationslösningar inom återvinning och energi
 • Mared BizServices AB – tidigare Mared Group Services – arbetar med ekonomi, HR, marknad, lager och logistik för de affärsdrivande bolagen i koncernen

Informationsbrev Mared Group

 

Same reliable company as before – just a new name

Now all companies in the Mared Group are changing their names to give a clearer picture of which companies are part of our group. So we are the same reliable company as before – just new names but easier for you to see our full range of products and services!

Mared Group is a family-owned group based in Huskvarna but also has a unit in Tidaholm. The journey started in the 60s and today we are five companies with operations in wood processing, recycling/bioenergy, automation, component sales to industry and solutions in door automation.

We have a turnover of approx. 180 MSEK and around 50 employees.

We live by our values ​​which are: Equal, Sustainable, Committed, Honest and Professional.

Welcome to contact us! You will find our contact details here.

The group includes the following companies:

 • Mared Automation AB – formerly Elf Automation – offers customer-unique automation solutions to industry
 • Mared Components AB – formerly Mekankomponenter/MEKOM – offers components for the manufacturing industry, such as fasteners, machine guards, machine lighting, thermostats, valves, from mainly European manufacturers.
 • Mared EntryTech AB – formerly Advanced Entry Technology – offers door automation and road control for all types of properties
 • Mared IndustryTech AB – formerly Mared Industrial Engineering – offers equipment, automation solutions and facilities in wood processing and packaging
 • Mared SustainTech AB – formerly Ingenjörsfirman J Mared – offers automation solutions in recycling and energy
 • Mared BizServices AB – formerly Mared Group Services – works with finance, HR, market, marketing and logistics for the companies in the group

Information letter Mared Group