Miljöarbete

Vi satsar på att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete och verka för minskad belastning på den globala miljön.

Vår miljöpolicy

• Mared Group ska i all sin verksamhet sträva efter att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi.
• Vi skall välja leverantörer för våra produkter utifrån beaktande av miljöaspekter.
• Vi ska alltid arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav som ställs i vår verksamhet.
• Vårt miljöarbete och miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
• Alla medarbetare på i Mared Group är i sitt dagliga arbete en del av miljöarbetet och ansvarar för att miljöledningssystemet följs.

Miljödiplomering

Sedan 2014 innehar vi Miljödiplom från Svensk Miljöbas. Miljödiplomeringen innebär att vi arbetar efter ett miljöledningssystem som bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Detta innebär att vi i organisationen har:
• En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
• En miljöpolicy, mål och handlingsplan
• Genomfört konkreta miljöförbättringar
• Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
• Förankrat och redovisat miljöarbetet
• En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
• Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Läs mer om Svensk Miljöbas.

Miljödiplomering Mared
Miljödiplomering Mared